Rekisteri- ja järjestelmäseloste

CSAM Finland Oy:n ASIAKASREKISTERI - REKISTERISELOSTE


1. REKISTERINPITÄJÄ
CSAM Finland Oy (y-tunnus 2729915-3)
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 Oulu
tampere.tuki@csamhealth.com


2. REKISTERIN NIMI
iPana Äitiys – CSAM Finland Oy:n asiakasrekisteri, Laajennettu Äitiyskortti-palvelu 


3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
CSAM Finland Oy ylläpitää iPana Äitiys -palvelua ja sen tietokantaa. iPana Äitiys-palvelun tavoitteena on olla odottavien äitien tai muiden palvelua käyttävien kansalaisten (jäljempänä ”Käyttäjä”) ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen terveys- ja hyvinvointitietoja sisältävä tietokanta ja -palvelu. Äitiyskortti-palvelukokonaisuus tarjoaa odottavalle Käyttäjälle konkreettisia ja yksilöllisiä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon raskauden aikana.  Palvelua käyttämällä Käyttäjällä on mahdollisuus luoda kokonaisvaltainen kuva terveydestään ja toteuttaa samalla tiedonsaantioikeuttaan omia tietojaan kohtaan.

CSAM Finland Oy:n Äitiyskortti-palvelukokonaisuuden tarkoituksena on toimia tietovarantona kolmessa eri tarkoituksessa:
-	Tietovarantona, johon äiti ja terveydenhuollon toimijat voivat tallentaa äidistä ja äidin raskaudesta tietoja. Osa tiedoista kerätään äidin ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuhdetta varten siten, että tiedot muodostavan terveydenhuollon ammattilaisen potilasrekisterin osan. Tältä osin tiedot ovat äidin lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä. (ns. Alue-iPana web-esitietolomake)
-	Tietovarantona, johon Käyttäjä voi tallentaa lisätietoja itsestään ja raskaudestaan siten, että hän itse voi tarkastella ja hyödyntää näitä tietojaan haluamallaan tavalla (ns. Äidin Omat Tiedot)
-	Näiden käyttötarkoitusten lisäksi äiti voi niin halutessaan suostumuksellaan ottaa CSAM Finland Oy:n ja sen yhteistyökumppanien tarjoamia lisäpalveluja käyttöönsä (ns. Laajennettu Äitiyskortti).

Tämän rekisterin tarkoituksena on:
•	Laajennettu Äitiyskortti-palvelun tuottaminen edellä kuvattua tarkoitusta varten. 
•	Raskausviikkotiedon hyödyntäminen Käyttäjää kiinnostavan tietosisällön ja lisäpalvelujen kohdentamiseksi Käyttäjäntarpeisiin.  
•	Käyttäjätilin ja -tietojen hallinnointi ja hyödyntäminen käyttöasteen seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. 
•	Palveluun tallennettujen tietojen käyttäminen tunnistamattomina tilasto-, tutkimus- ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.


4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Laajennetun Äitiyskortin tarjoamiseksi  käsitellään seuraavia tietoja:

•	Nimi
•	Sähköpostiosoite
•	Henkilötunnus 
•	Kieli

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön milloin tahansa iPana Äitiys palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään iPana Äitiys -palvelun Käyttäjältä rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.
 Tietoja kerätään tunnistamispalvelua tarjoavilta kumppaneilta.

 
6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja luovutetaan palveluntuottajille ja kolmansille osapuolille vain käyttäjän nimenomaisella luvalla. 
Tietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa tilasto-, tutkimus- ja muita vastaavia tarkoituksia varten. Tällaisessa tilanteessa yksittäistä käyttäjää ei voi niiden perusteella tunnistaa.


7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
iPana äitiys -palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
iPana Äitiys -palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tietokanta on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
Fyysisesti tietokantapalvelimet sijaitsevat suomalaisen konesaliyrityksen tuottamassa palvelinkeskuksessa, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tilat täyttävät Viestintäviraston A-luokan laitetiloille asetetut vaatimukset (THK 48/1999 – Tärkeät tilat). Palvelintila on vartioitu kulunvalvonnalla ja nauhoittavalla kameravalvonnalla.
iPana Äitiys -palvelun tuotantoympäristö on eristetty kehitys- ja testausympäristöistä.
Rekisteriä tai sen osia ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisterin käytöstä kirjoitetaan jäljitystietoja.
Palvelun käyttö tapahtuu aina suojatun yhteyden yli (SSL).
Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietokannan operointi ja huoltotoimenpiteet kuuluvat. Jokaisella henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana minkä lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


9. REKISTERÖIDYLLE KUULUVIEN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Käyttäjällä on oikeus:
•	tarkastaa itseään koskevat tiedot,
•	vaatia virheellisen tiedon korjaamista, ja
•	kieltää henkilötietojensa käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön milloin tahansa iPana Äitiys palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja oikeuksien toteuttamiseen liittyvät vaatimukset voit toimittaa kirjallisesti: 
CSAM Finland Oy, Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 Oulu

ÄIDIN OMA REKISTERI - REKISTERISELOSTE


1. REKISTERINPITÄJÄ
CSAM Finland Oy (y-tunnus 2729915-3)
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 Oulu
tampere.tuki@csamhealth.com


2. REKISTERIN NIMI
iPana Äitiys –palvelu, Äidin omat tiedot


3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
CSAM Finland Oy ylläpitää iPana Äitiys -palvelua ja sen tietokantaa. iPana Äitiys-palvelun tavoitteena on olla odottavienäitien tai muiden palvelua käyttävien kansalaisten (jäljempänä ”Käyttäjä”) ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen terveys- ja hyvinvointitietoja sisältävä tietokanta ja -palvelu. Äitiyskortti-palvelukokonaisuus tarjoaa Käyttäjälle konkreettisia ja yksilöllisiä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon raskauden aikana.   Palvelua käyttämällä Käyttäjällä on mahdollisuus luoda kokonaisvaltainen kuva terveydestään ja toteuttaa samalla tiedonsaantioikeuttaan omia tietojaan kohtaan.

CSAM Finland Oy:n Äitiyskortti-palvelukokonaisuuden on toimia tietovarantona kolmessa eri tarkoituksessa:
-	Tietovarantona, johon Käyttäjä ja terveydenhuollon toimijat voivat tallentaa Käyttäjästä ja Käyttäjän raskaudesta tietoja. Osa tiedoista kerätään Käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuhdetta varten siten, että tiedot muodostavan terveydenhuollon ammattilaisen potilasrekisterin osan. Tältä osin tiedot ovat äidin lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä. (ns. Alue-iPana web-esitietolomake);
-	Tietovarantona, johon Käyttäjä voi tallentaa palveluun lisätietoja itsestään ja raskaudestaan siten, että hän itse voi tarkastella ja hyödyntää näitä tietojaan haluamallaan tavalla (ns. Äidin Omat Tiedot); ja
-	Näiden käyttötarkoitusten lisäksi äiti voi niin halutessaan suostumuksellaan ottaa CSAM Finland Oy:n ja sen yhteistyökumppanien tarjoamia lisäpalveluja käyttöönsä (ns. Laajennettu Äitiyskortti). 

Tämän rekisterin tarkoituksena on: 
•	Äitiyskortti-palvelun tuottaminen edellä kuvattuja tarkoituksia varten.
•	Ylläpitää terveystietoa käyttäjän raskaudesta. Käyttäjä voi lisätä raskauksiaan ja niihin liittyviä tietoja palveluun haluamassaan laajuudessa. Käyttäjä voi hyödyntää palvelussa myös terveydenhuollon ammattilaisen Äitiyskortti-palveluun lisäämiä tietoja ja siten toteuttaa tietoihinsa kohdistuvaa tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuttaan palvelun avulla. 
•	Käyttäjän omistamien tietojen säilyttäminen ja niiden tarkastelun ja käyttämisen mahdollistaminen käyttäjälle hänen itsensä määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
•	Käyttäjätilin ja käyttäjätietojen hallinnointi ja hyödyntäminen käyttöasteen seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. 

Lisäksi palveluun tallennettuja tietoja voidaan tunnistamattomina käyttää tilasto-, tutkimus- ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. 


4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jokaisesta Käyttäjästä tallennetaan rekisteröitymisen yhteydessä seuraavat tiedot:
•	Nimi
•	Sähköpostiosoite
•	Kieli

Sen lisäksi iPana Äitiys -palveluun käyttäjätilin perustietoihin voidaan tallentaa Käyttäjästä:
•	Osoite
•	Puhelinnumero
•	Syntymäaika
•	Sukupuoli
•	Siviilisääty
•	Ammatti
•	Äidinkieli
•	Kansalaisuus
•	Kotikunta
•	Lähiomainen

Käyttäjän raskauksista voidaan tallentaa seuraavat tiedot:
•	Laskettu aika
•	Verenpaine
•	veriryhmä
•	Tartuntataudit
•	Sikiön riskiluvut
•	Lääkeaineallergiat
•	Sikiön arvioitu paino
•	Sikiön liikkeet
•	Sikiön mitat
•	Sikiön rakenne
•	Sikiön syke
•	SF mitta
•	Istukan sijainti
•	Gravida
•	Para
•	Hemoglobiini
•	Pitkäaikaislääkitykset
•	Raskauden aikaiset lääkitykset
•	Kuukautiskierron pituus
•	Sikiöseulontakäynnit
•	Neuvolakäynnit
•	Äitiyspoliklinikkakäynnit
•	Alkoholin, tupakan, ja huumeiden käyttö
•	Paino

Käyttäjä voi täyttää palvelussa erilaisia henkistä ja fyysistä terveyttä mittaavia testejä, joista palveluun tallentuu testien tulokset. Tallennettavat testit ovat:
•	Lääkkeiden ja huumeiden käyttö
•	AUDIT
•	BDI
•	Synnytyspelko
•	Ravitsemus ja Liikunta
•	Perheen voimavarat


Näiden lisäksi Käyttäjällä on mahdollisuus kirjoittaa palveluun itse raskauspäiväkirjaa, liittää omia kuviaan ja merkitä omien ajanvaraustensa tietoja.

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön milloin tahansa iPana Äitiys palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään iPana Äitiys -palvelun Käyttäjältä rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.
Tietoja kerätään myös terveydenhuollon ammattilaisen kirjaamana tai potilastietojärjestelmäintegraatioiden kautta käyttäjän nimenomaisella luvalla.
Tietoja kerätään tunnistamispalvelua tarjoavilta kumppaneilta. 


6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Käyttäjän henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. 

Tietoja voidaan luovuttaa tunnistamattomassa muodossa tilasto-, tutkimus- ja muita vastaavia tarkoituksia varten. Tällaisessa tilanteessa yksittäistä käyttäjää ei voi niiden perusteella tunnistaa.


7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
iPana äitiys -palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
iPana Äitiys -palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tietokanta on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
Fyysisesti tietokantapalvelimet sijaitsevat suomalaisen konesaliyrityksen tuottamassa palvelinkeskuksessa, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tilat täyttävät Viestintäviraston A-luokan laitetiloille asetetut vaatimukset (THK 48/1999 – Tärkeät tilat). Palvelintila on vartioitu kulunvalvonnalla ja nauhoittavalla kameravalvonnalla.
iPana Äitiys -palvelun tuotantoympäristö on eristetty kehitys- ja testausympäristöistä.
Rekisteriä tai sen osia ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisterin käytöstä kirjoitetaan jäljitystietoja.
Palvelun käyttö tapahtuu aina suojatun yhteyden yli (SSL).
Rekisteriin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietokannan operointi ja huoltotoimenpiteet kuuluvat. Jokaisella henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana minkä lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

REKISTERÖIDYLLE KUULUVIEN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Käyttäjällä on oikeus:
•	tarkastaa itseään koskevat tiedot,
•	vaatia virheellisen tiedon korjaamista, ja
•	kieltää henkilötietojensa käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Käyttäjä voi tarkastaa itseään koskevan ajantasaisen tietosisällön milloin tahansa iPana Äitiys palvelusta kirjautumalla omaan profiiliinsa (https://www.ipana.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja oikeuksien toteuttamiseen liittyvät vaatimukset voit toimittaa kirjallisesti : 
CSAM Finland Oy, Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 Oulu

IPANA ÄITIYS PALVELU - REKISTERISELOSTE
 
 
1. REKISTERINPITÄJÄ 
Nimi:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Lapin sairaanhoitopiiri

  	 
Tekninen rekisterinpitäjä:
CSAM Finland Oy
 
Yhteystiedot:
CSAM Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 Oulu

 
2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ
Nimi:
Rekisterinpitäjä: Sairaanhoitopiirien (toimintayksikön terveydenhuollosta vastaava johtaja tai tietosuojavastaava)
  
Tekninen rekisterinpitäjä/yhteyshenkilö:
Tietosuojavastaava
CSAM Finland Oy
tietosuojavastaava@csamhealth.com
  
 
3. REKISTERIN NIMI	 
iPana Äitiys -palvelu (ATK-rekisteri)

  
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
iPana Äitiys -palvelussa odottava äiti tallentaa ns. esitietolomakkeelle äitiyspoliklinikan, sikiöseulontojen toteuttajaorganisaation ja synnytyssairaalan tarvitsevat esitiedot, täyttää kotiseuranta tietoja, vastaa omaa terveyttään koskeviin kyselyihin, sekä ilmaisee suostumuksensa tietojen ja luovutukseen.
 
iPanan avulla tapahtuvan potilas/asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on äitiyshuollon palvelukokonaisuuden järjestäminen ja toteuttaminen alueellisesti, esim sairaanhoitopiirin alueella.
 
Sähköisen iPana Äitiys -palvelun toiminnallisuus perustuu iPana-äitiyshuollon toiminnanohjausjärjestelmään, sekä siihen liitettyihin terveydenhuollon perusjärjestelmiin.
 
Henkilötietojen keruu, käsittely ja luovutus perustuvat asiakkaan antamaan suostumukseen sekä ammattilaisen ja asiakkaan väliseen hoitosuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
iPana Äitiys -palvelu on palvelun tilaajan (sairaanhoitopiiri) potilas/rekisterin osarekisteri. Rekisteriin tallentuu seuraavat tiedot:

Jokaisesta Käyttäjästä tallennetaan rekisteröitymisen yhteydessä seuraavat tiedot:
•	Nimi
•	Sähköpostiosoite
•	Kieli
•	Henkilötunnus


ESITIEDOT
 
•	Raskauksien lkm
•	Synnytysten lkm
•	Laskettu aika
•	Sikiöiden lukumäärä
•	Raskaus käynnistyi
•	Käynnistymistapa
•	Viimeiset kuukautiset
•	Laskettu aika UÄ:llä
•	Aiempi keisarileikkaus
•	Veriryhmä
•	Rhesus-tekijä
•	Pituus
•	Lähtöpaino
•	neuvolakäynnin paino
 
•	Hetu
•	Sukunimi ja Etunimet
•	Asiointikieli
•	Osoite
•	Puhelinnumero
•	Lähiomaisen tiedot
•	Luvat
•	Toivomukset
•	Neuvola
•	Terveystottumukset
•	Pysyvä lääkitys
•	Raskaudenaikaiset lääkitykset
•	Hoidettu ulkomailla sairaalassa
•	Potilaan perussairaudet
•	Potilaan tartuntataudit
•	Raskauden aikaiset sairaudet ja tapaturmat
•	Yliherkkyys lääkkeille
•	Suvun sairaudet
•	Sokerirasitustesti
•	Suositukset vastasyntyneelle
•	Veren vasta-aineet
•	Äidin ja sikiön veriryhmä
•	Lisätietoja synnytyssairaalle
•	Aikaisemmat raskaudet
•	Erityistä aikaisemmissa raskauksissa
•	Gynekologiset toimenpiteet ja leikkaukset

KYSELYT

•	Lääkkeiden ja huumeiden käyttö
•	AUDIT
•	BDI
•	Synnytyspelko
•	Ravitsemus ja Liikunta
•	Perheen voimavarat

KOTISEURANNAT

•	Verensokeri
•	Verenpaine
•	Ruokapäiväkirja
•	Liikelaskenta
•	Liikuntapäiväkirja
•	Paino

ÄITIYSKORTTI

Käyttäjän raskauksista voidaan tallentaa seuraavat tiedot:
•	Laskettu aika
•	Verenpaine
•	veriryhmä
•	Tartuntataudit
•	Sikiön riskiluvut
•	Lääkeaineallergiat
•	Sikiön arvioitu paino
•	Sikiön liikkeet
•	Sikiön mitat
•	Sikiön rakenne
•	Sikiön syke
•	SF mitta
•	Istukan sijainti
•	Gravida
•	Para
•	Hemoglobiini
•	Pitkäaikaislääkitykset
•	Raskauden aikaiset lääkitykset
•	Kuukautiskierron pituus
•	Sikiöseulontakäynnit 
•	Neuvolakäynnit 
•	Äitiyspoliklinikkakäynnit 
•	Alkoholin, tupakan, ja huumeiden käyttö
•	Paino

Seurantalokitiedot

Näiden lisäksi Käyttäjällä on mahdollisuus kirjoittaa palveluun itse raskauspäiväkirjaa, liittää omia kuviaan ja merkitä omien ajanvaraustensa tietoja. 

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.


 
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA PÄIVITYSTIHEYS
Odottava äiti täyttää ja tallentaa esitietolomakkeen sähköisenä iPana-sivustolla. Neuvolan terveydenhuollon ammattilainen täydentää tiedot omalta osaltaan neuvolakäyntien yhteydessä.
 
Tiedot siirtyvät terveydenhuollon palvelunantajan (luovutuksen saaja) potilastietojärjestelmään, ko. potilastietojärjestelmän tekemästä pyynnöstä.  Tiedot auditoidaan palvelunantajan järjestelmässä ennen tallentamista osaksi potilasrekisteriä. 

Synnytyssairaalan potilastietojärjestelmästä siirtyy äitiyskortille äidin fysiologiset mitat, tehdyt sisätutkimukset, Ultraäänitutkimukset, sekä synnytyksen ja syntyneen lapsen tiedot. Tutkimusten tiedot siirtyvät tutkimuksen tekijän valitessa ne siirrettäväksi. Synnytyksen ja lapsen tiedot siirtyvät palveluun, kun synnytys on kirjattu, ja kun äiti kotiutetaan.
 
Kustakin raskaudesta täytetään oma esitietolomake, kysely, kotiseurannat, Äitiyskortti sekä päiväkirja.
 
 
7. SÄÄNNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta.
 
 
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
 
Manuaalista aineistoa ei ole.
 
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
 
Käyttöoikeudet äitiyshuollon palvelunantajan tietojärjestelmään antaa terveydenhuollon palvelunantaja (kunta/kuntayhtymä äitiysneuvolan ammattaisille) sairaanhoitopiiri tai vastaava erikoissairaanhoidon äitiyshuollon ammattailaisille). Käyttäjät allekirjoittavat työnantajansa laatiman tietosuoja-/tietoturvasitoumuksen. Potilastietojärjestelmien tietosuojasta vastaa terveydenhuollon palvelunantajan vastaava johtaja.
 
Rekisteriin tallennettujen tietojen suojaus: kulunvalvonta, käyttöoikeudet, salasana sekä käyttäjien rekisteröinti.
 
Tiedon siirto tapahtuu kaksisuuntaisesti salattuna.